• 24/7 pechhulp
  • Gratis bezorging
  • Proefrit aan huis

8.5288 reviews

Algemene Voorwaarden - Scootmobielstore.nl

Placeholder

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken en diensten door Scootmobielstore.nl.
1.2 Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze voorwaarden indien en voor zover deze afwijkingen door de directe van Scootmobielstore.nl schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtgever binden Scootmobielstore.nl uitsluitend voor zover zij door haar directieschriftelijk zijn bevestigd.
1.4 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5 Scootmobielstore.nl heeft steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door Scootmobielstore.nl ook van toepassing worden verklaard op reeds vóór die wijziging gesloten overeenkomsten, mits deze wijzigingen de aan opdrachtgever op grond van deze voorwaarden toekomende rechten niet beperkt en Scootmobielstore.nl de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte heeft gesteld.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven in prijslijsten en folders zijn vrijblijvend en gebaseerd op basis van de op het tijdstip van sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties..
2.2 De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is 60 dagen. Na het verstrijken van deze termijn kan de opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan de aanbieding.
2.3 Alle door Scootmobielstore.nl genoemde prijzen zijn incl. BTW.
2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.5 Geringe afwijkingen van de monstermaterialen, proefstukken of de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen, worden voorbehouden. In geval van tussentijdse modelwijzigingen is Scootmobielstore.nl gerechtigd het gewijzigde model te leveren.

3. OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst en Scootmobielstore.nl deze bestelling schriftelijk, dan wel elektronisch heeft bevestigd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, aangebracht door de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

4.1 Alle leveringstermijnen worden door Scootmobielstore.nl bij benadering opgegeven.
Overschrijding van een leveringstermijn levert geen verzuim op, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
4.2 De leveringstermijn bedraagt in geval van een koop op afstand als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden maximaal 30 kalenderdagen.
4.3 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Scootmobielstore.nl een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 30 kalenderdagen. Indien ook deze levertijd anders dan door een aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid door Scootmobielstore.nl is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Scootmobielstore.nl na een na verloop van deze levertermijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen 14 dagen aan haar verplichting voldoet.
4.4 Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag van de feitelijke levering geldende prijzen. Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in de fabrieksprijzen en valutakoersen zullen worden doorberekend. De opdrachtgever heeft het recht om tot tien dagen na kennisgeving van de wijziging de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen, mogen te allen tijde worden doorberekend, ook indien deze wijziging is ingetreden ná het tot stand komen van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
4.5 Vanaf het tijdstip dat de zaak is geleverd, komt deze voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien de zaak niet binnen drie dagen nadat aan de opdrachtgever is meegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is afgehaald, komt de zaak vanaf dat tijdstip voor rekening en risico van de opdrachtgever en is Scootmobielstore.nl gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het binnen Scootmobielstore.nl geldende tarief.
4.6 Scootmobielstore.nl is gerechtigd, zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar mening van Scootmobielstore.nl een goede uitvoering bevordert.
4.7 Indien een opdracht dient te worden bespoedigd op verzoek van opdrachtgever kunnen overwerk en/of ander eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
4.8 In geval van beschadiging van goederen welke retour komen, behoudt Scootmobielstore.nl zich het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening te brengen, of in uitzonderlijke gevallen, retourzendingen te weigeren.

5. BETALINGEN

5.1 Tenzij met schriftelijke goedkeuring van de directie van Scootmobielstore.nl anders is overeengekomen moet betaling contant geschieden of op een door Scootmobielstore.nl aan te wijzen bank-/girorekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.
5.2 Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Scootmobielstore.nl, waartoe Scootmobielstore.nl
te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Scootmobielstore.nl verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Scootmobielstore.nl te bepalen wijze. De vooruitbetaling of aanbetaling bedraag steeds ten hoogste de helft (50%) van de koopprijs.
5.3 Scootmobielstore.nl kan een retentierecht uitoefenen jegens de opdrachtgever en derden op al hetgeen Scootmobielstore.nl voor of namens opdrachtgever onder zich heeft, zolang door Scootmobielstore.nl geleverde goederen of diensten niet volledig door opdrachtgever zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Scootmobielstore.nl verschuldigd is of zal zijn.
5.4 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surseance van betaling of diens faillissement aanvraagt c.q. wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens Scootmobielstore.nl zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de wettelijke rente gerekend vanaf de datum waarop opdrachtgever in verzuim verkeert, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag. Opdrachtgever zal nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld om voor (volledige) betaling zorg te dragen binnen veertien dagen na verzending van de aanmaning, zonder dat daaraan voor opdrachtgever incassokosten zijn verbonden, onverminderd het recht om terstond nakoming te vorderen. Indien sprake is van een geval als bedoeld in dit lid, heeft Scootmobielstore.nl het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar keuze van Scootmobielstore.nl, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens opdrachtgever.
5.5 Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders is vermeld.
5.6 Indien Scootmobielstore.nl overgaat tot ontbinding van een overeenkomst, heeft zij recht op schadevergoeding. De schade wordt daarbij vastgesteld op 15% van de factuurwaarde van het verkochte voertuig c.q. 15% van de factuurwaarde van de door Scootmobielstore.nl op grond van de ontbonden overeenkomst verrichte of te verrichten prestatie, onverminderd de bevoegdheid om de werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van opdrachtgever te vorderen. Scootmobielstore.nl is bevoegd een eventuele door opdrachtgever verrichte aanbetaling op de betreffende overeenkomst te verrekenen met haar schadevergoedingsvordering als in dit lid bedoeld.
5.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door Scootmobielstore.nl worden gemaakt om tot incasso van door opdrachtgever verschuldigde bedragen te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 40,-. Opdrachtgever is bedoelde kosten verschuldigd na het verstrijken van de termijn gegeven in de aanmaning als bedoeld in lid 4.

6. REPARATIES

6.1 Opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van een opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering. Indien de opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zal Scootmobielstore.nl contact met opdrachtgever opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met voldoening van de kosten van de door Scootmobielstore.nl reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijn, zal Scootmobielstore.nl opdrachtgever onverwijld daarvan op de hoogte stellen onder opgave van een nieuwe datum van aflevering.
6.2 Scootmobielstore.nl brengt voorrijkosten in rekening voor reparaties die plaatsvinden op verzoek van een opdrachtgever.
6.3 Vervangende onderdelen worden alleen aan de opdrachtgever afgedragen indien zulks bij het sluiten van de reparatieovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

7. KOOP OP AFSTAND EN BUITEN VERKOOPRUIMTEN

7.1 Indien sprake is van een koop op afstand zoals bedoeld in afdeling 9A van Boek 7 BW en mits de gekochte zaak niet tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties die de opdrachtgever heeft aangegeven, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de zaak de overeenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden. Na ontbinding dient de opdrachtgever de geleverde producten per ommegaande, doch niet later dan binnen veertien (14) werkdagen, voor eigen rekening en risico te retourneren aan Scootmobielstore.nl, voor zover van toepassing in de originele verpakking.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCOOTMOBIELSTORE.NL VOOR CONSUMENTEN

7.2 Indien sprake is van een koop die tot stand is gekomen na een persoonlijk bezoek van Scootmobielstore.nl (waarbij het initiatief voor de afspraak in overwegende mate bij Scootmobielstore.nl lag) kan de overeenkomst worden ontbonden binnen veertien (14) dagen na ondertekening van de overeenkomst. De kosten voor terugzending van de zaak komen voor rekening van opdrachtgever.
7.3 Indien naar de beoordeling van Scootmobielstore.nl een geleverde zaak tijdig en in goede staat aan haar wordt geretourneerd, zal de betaalde aankoopsom of het verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen worden gecrediteerd.
7.4 Indien naar de beoordeling van Scootmobielstore.nl de zaak beschadigd, (gedeeltelijk) verbruikt of gebruikt is, is Scootmobielstore.nl gerechtigd de zaak niet in ontvangst te nemen, hetgeen de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet laat.
7.5 MScootmobielstore.nl is gerechtigd iedere waardevermindering aan de geleverde zaak welke na retournering aan Scootmobielstore.nl blijkt, in geld uit te drukken en dat bedrag als schadevergoeding te verrekenen met het door opdrachtgever betaalde bedrag.
7.6 Dit artikel geldt niet indien de overeenkomst de levering van showroom-, demonstratie- of gebruikte modellen betreft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.7 Binnen veertien (14) dagen nadat opdrachtgever te kennen heeft geven van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, zal de betaalde aankoopsom worden terugbetaald of het verschuldigde bedrag worden gecrediteerd, mits de zaak naar de beoordeling van Scootmobielstore.nl tijdig en in goede staat aan haar is geretourneerd.

8. DUUROVEREENKOMSTEN: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

8.1 Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
8.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden opgezegd tegen het einde van de contractstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd, zal de overeenkomst worden voortgezet voor onbepaalde tijd.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het aan Scootmobielstore.nl uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Scootmobielstore.nl is betaald. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die Scootmobielstore.nl jegens de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Scootmobielstore.nl.
9.2 Zolang de goederen van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, kunnen deze door de opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering aan derden.
9.3 De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan Scootmobielstore.nl alle medewerking verlenen teneinde Scootmobielstore.nl in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

10. ANNULERINGEN EN RUILING

10.1 De opdrachtgever heeft het recht de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Scootmobielstore.nl in haar verplichtingen is tekort geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Indien de opdrachtgever overgaat tot annulering van een koopovereenkomst,  heeft Scootmobielstore.nl recht op schadevergoeding. De schade wordt daarbij vastgesteld op 15% van de factuurwaarde van het verkochte product, onverminderd het recht om de werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van de opdrachtgever te vorderen. Indien de opdrachtgever binnen zeven dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft MScootmobielstore.nl het recht de opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat zij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt.
10.2 Indien aan opdrachtgever een standaard voorraadproduct is geleverd, heeft opdrachtgever het recht dit product binnen veertien (14) dagen na levering om te ruilen voor een ander standaard voorraadproduct met een vergelijkbare waarde, mits de goederen onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd.

11. RECLAME EN GARANTIES

11.1 Op afgeleverde nieuwe zaken verleent Scootmobielstore.nl 24 maanden garantie. Op nieuwe verslijtbare onderdelen, zoals accu’s, koolstofborstels, verlichting etc., verleent Scootmobielstore.nl een garantie van 6 maanden. Voor occasions en/of gebruikte goederen geldt een garantie van 6 maanden. Op verslijtbare onderdelen van occasions en/of gebruikte goederen, zoals accu’s, koolstofborstels, verlichting etc., verleent Scootmobielstore.nl een garantie van 3 maanden. (zie ook art. 6.3 omtrent de garantievoorwaarden).
11.2 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, zal Scootmobielstore.nl op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging maken. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, zal Scootmobielstore.nl dit op het ontvangstbewijs vermelden, in welk geval de opdrachtgever beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Scootmobielstore.nl schriftelijk dient te melden. Bij aanmelding buiten deze termijn dient de opdrachtgever aan te tonen dat de beschadiging reeds bij aflevering aanwezig was.
11.3 Garantie is alleen geldig met een ingevuld en ingeleverd garantiebewijs en voor zover storingen en/of gebreken niet zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, onachtzaamheid of normale slijtage. Indien het product door de opdrachtgever wordt gedemonteerd vervalt de aanspraak op garantie.
11.4 Voor een onderhoudsabonnement, garantieverlenging en/of de speciale thuisbrengservice kan bij aflevering een afzonderlijke overeenkomst worden gesloten.
11.5 Opdrachtgever zal alle medewerking aan Scootmobielstore.nl verlenen welke noodzakelijk is een reclame te beoordelen naar de kwaliteit van de geleverde prestatie.
11.6 Indien een gebrek is aangetoond heeft Scootmobielstore.nl de keuze kosteloos te herleveren of een in overeenstemming toegepaste korting te verlenen.
11.7 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld.
11.8 Scootmobielstore.nl verleent een levenslange garantie op het chassis van een nieuwe scootmobiel uit de productrange van Scootmobielstore.nl.
11.9 Scootmobielstore.nl biedt de mogelijkheid tot service aan huis ten aanzien van producten van Scootmobielstore.nl met een minimale waarde van € 500,-.
11.10 Scootmobielstore.nl is middels een Helpdesk in- en extern, 24 uur per dag bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Voor een 24-uursdienst en weekend gelden speciale tarieven.
11.11 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
• niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
• anders dan normaal gebruik
• montage/installatie of reparatie door derden
11.12 Scootmobielstore.nl garandeert de door haar verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. Geconstateerde tekortkomingen dienen onverwijld aan Scootmobielstore.nl te worden gemeld. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien de opdrachtgever zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring door Scootmobielstore.nl werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door Scootmobielstore.nl verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.
11.13 Indien een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dan dient de klacht binnen een bekwame tijd, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat de grond voor de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, te zijn ingediend. Overschrijding  van deze termijn leidt tot verval van rechten. De termijn vangt aan op het moment van aflevering van een zaak c.q. het verrichten van een dienst. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen en deuken, is na feitelijke levering geen mogelijkheid om een klacht in te dienen, behoudens door cliënt te leveren tegenbewijs.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 MScootmobielstore.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer wordt verstaan: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Scootmobielstore.nl.
12.2 Indien er sprake is van aansprakelijkheid ontstaat er pas een verplichting tot vergoeding van de schade wanneer de desbetreffende schade onder de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en de desbetreffende verzekering tot uitkering komt.
12.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van Scootmobielstore.nl beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door Scootmobielstore.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
12.4 Scootmobielstore.nl geeft geen adviezen aan de opdrachtgever (m.b.t. bijv. fiscaliteiten en vergoedingsmogelijkheden), aldus dient een opdrachtgever altijd zelf een onafhankelijke advies uitvraag te doen. Scootmobielstore.nl is niet aansprakelijk voor ingewonnen adviezen en wijzigingen in wet- of regelgeving (bijv. m.b.t. fiscaliteiten en vergoedingsmogelijkheden). Voor het berijden van een scootmobiel is een WA-verzekering wettelijk verplicht gesteld. Opdrachtgever dient voor het afsluiten van een dergelijke verzekering zelf zorg voor te dragen.

13. OVERMACHT

13.1 In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor Scootmobielstore.nl ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Scootmobielstore.nl gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onder mededeling aan de opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
13.2 Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt onder meer verstaan een van Scootmobielstore.nl onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en ander ernstige storingen in het bedrijf van Scootmobielstore.nl of diens leveranciers.

14. GESCHILLEN

14.1 Op alle overeenkomsten en transacties met Scootmobielstore.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
14.2 De rechter in het arrondissement waarin Scootmobielstore.nl statutair is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit de tussen opdrachtgever en Scootmobielstore.nl gesloten overeenkomsten voortvloeien te beslechten.

15. NIETIGHEID

Indien een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat dit de toep

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Scootmobielstore.nl 8.5 / 10 - 288 Reviews @ Kiyoh
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »